OI-958 POLACK DOUBLE COLIBRI CORNNEAL FORCEPS

OI-958 POLACK DOUBLE COLIBRI CORNNEAL FORCEPS

Description

OI-958

POLACK DOUBLE COLIBRI
CORNNEAL FORCEPS, 0.12 MM

OI-958-SS                     OI-958T-TIT.