OI-961 PIERSE TYPE MICRO FORCEPS

OI-961 PIERSE TYPE MICRO FORCEPS

Description

OI-961

PIERSE TYPE MICRO
FORCEPS (COLIBRI STYLE)
OI-961-SS                     OI-961T-TIT.