OI-983 AKAHOSHI PHACO PRECHOPPING FORCEPS

OI-983 AKAHOSHI PHACO PRECHOPPING FORCEPS

Description

OI-983

OI-983-SS                       OI-983T-TIT.